ประกาศ ผลคะแนนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59 ไตรมาส 1/2563 หัวข้ออบรม “English for Career”

ประกาศ ผลคะแนนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59 ไตรมาส 1/2563 หัวข้ออบรม “English for Career”
ประกาศ ผลคะแนนอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59  

ไตรมาส 1/2563   หัวข้ออบรม “English for Career”  

1. หลักสูตร Email writing 

กลุ่มที่ 1  อ.ขนิษฐา  ไทยเจริญ             
วันที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก 

กลุ่มที่ 2  อ. รณกร ธรรมจิตต์                
วันที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

กลุ่มที่ 3 อ.ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข         
วันที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

2. หลักสูตร Resume writing 

กลุ่มที่ 1 อ.รณกร ธรรมจิตต์                  
วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.            
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก 

กลุ่มที่ 2  อ.พิมพ์นิพร  สดคมขำ            
วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

กลุ่มที่3 อ.พศิกา  ธารณธรรม               
วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

 3. หลักสูตร English office 

กลุ่ม 1  อ.พศิกา  ธารณธรรม                 
วันที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

กลุ่ม 2  อ.พิมพ์นิพร  สดคมขำ               
วันที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น 
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

กลุ่ม 3 อ.รณกร  ธรรมจิตต์                    
วันที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

4. หลักสูตร TOEIC Grammar 

กลุ่มที่ 1 อ.ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข        
วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก


กลุ่มที่ 2  อ.ขนิษฐา  ไทยเจริญ           
วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

กลุ่มที่ 3 อ.บูลยา  สอดศรี                      
วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

5. หลักสูตร Presentation   

กลุ่มที่ 1 อ.ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข         
วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

6. หลักสูตร Article reading  

กลุ่มที่ 1 อ.กฤติยา  คงแท่น                 
วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

กลุ่มที่ 2 อ.อุบลรัตน์  ตรีพงษ์พันธุ์          
วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

 7. หลักสูตร Job interview 

กลุ่มที่ 1  อ.กฤติยา  คงแท่น                 
วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

กลุ่มที่ 2 อ.อุบลรัตน์  ตรีพงษ์พันธุ์           
วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
ตรวจสอบผลคะแนน คลิก

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้
2. อบรมครบ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน (1 วัน = 10 คะแนน)
3. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนพฤศจิกายน 2562


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<