อบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 (ระดับหลักสูตร)

อบรมให้ความรู้มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 (ระดับหลักสูตร)
attach แฟ้มประกอบข่าว : 19-20.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<