รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59 หัวข้อการอบรม “English for Career”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59 หัวข้อการอบรม “English for Career”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 57 - 59  หัวข้อการอบรม “English for Career” 

1. หลักสูตร Email writing 

กลุ่มที่ 1  อ.ขนิษฐา  ไทยเจริญ             อบรม : วันที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สถานที่ :  ห้อง LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

คลิกที่นี่ 

กลุ่มที่ 2  อ. รณกร ธรรมจิตต์                อบรม : วันที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น

สถานที่ : ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่

กลุ่มที่ 3 อ.ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข         อบรม : วันที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สถานที่ : ห้อง LI6 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่

2. หลักสูตร Resume writing 

กลุ่มที่ 1 อ.รณกร ธรรมจิตต์                  อบรม : วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.            

สถานที่ : ห้อง LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

กลุ่มที่ 2  อ.พิมพ์นิพร  สดคมขำ            อบรม : วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สถานที่ : ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

กลุ่มที่3 อ.พศิกา  ธารณธรรม               อบรม : วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

สถานที่ : ห้อง LI6 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

 3. หลักสูตร English office 

กลุ่ม 1  อ.พศิกา  ธารณธรรม                 อบรม : วันที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

สถานที่ : ห้อง LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

กลุ่ม 2  อ.พิมพ์นิพร  สดคมขำ               อบรม : วันที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น 

สถานที่ : ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

กลุ่ม 3 อ.รณกร  ธรรมจิตต์                     อบรม : วันที่ 6 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สถานที่ : ห้อง LI6 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่

4. หลักสูตร TOEIC Grammar 

กลุ่มที่ 1 อ.ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข        อบรม :  วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

สถานที่ : ห้อง LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

กลุ่มที่ 2  อ.ขนิษฐา  ไทยเจริญ              อบรม : วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สถานที่ : ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

กลุ่มที่ 3 อ.บูลยา  สอดศรี                      อบรม : วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

สถานที่ : ห้อง LI6 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

5. หลักสูตร Presentation   

กลุ่มที่ 1 อ.ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข         อบรม : วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

สถานที่ : ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

คลิกที่นี่ 

6. หลักสูตร Article reading  

กลุ่มที่ 1 อ.กฤติยา  คงแท่น                  อบรม : วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

สถานที่ : ห้อง LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่

กลุ่มที่ 2 อ.อุบลรัตน์  ตรีพงษ์พันธุ์           อบรม : วันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น.

สถานที่ : ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกทีนี่

 

 7. หลักสูตร Job interview 

กลุ่มที่ 1  อ.กฤติยา  คงแท่น                   อบรม : วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

สถานที่ : ห้อง LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

คลิกที่นี่ 

กลุ่มที่ 2 อ.อุบลรัตน์  ตรีพงษ์พันธุ์           อบรม : วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 08.30 - 15.30 น. 

ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

คลิกที่นี่ 

เงื่อนไข
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที
3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้
4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้
5. อบรมครบ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน (1 วัน = 10 คะแนน)

หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<