ผลคะแนนนักศึกษารหัส 60-62 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 9 หลักสูตร

ผลคะแนนนักศึกษารหัส 60-62 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 9 หลักสูตร
ผลคะแนนนักศึกษารหัส 60-62 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น 1/2562

1. หลักสูตร Basic Writing
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์พิมพ์นิพร  สดคมขำ
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก 

2. หลักสูตร  Reading 2
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กฤติยา คงแท่น
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

3. หลักสูตร Grammar 2
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อุบลรัตน์      ตรีพงษ์พันธุ์
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

4. หลักสูตร : Basic Listening Practice
อาจารย์ผู้สอน : Aj. Tran Thi Xoan
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

5. หลักสูตร : Basic English Communication
อาจารย์ผู้สอน : Aj. Aye Aye Mi
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก 

6. หลักสูตร : Learning English Through Fun Activities 2 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์บูลยา สอดศรี 
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

7. หลักสูตร Basic English for travelling
อาจารย์ผู้สอน :  Aj. Anjas Asmara
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

8. หลักสูตร Using English in daily life
อาจารย์ผู้สอน :  Aj. Sopheak Sek
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก
 

9. หลักสูตร : English learning online 
อาจารย์ผู้สอน :  Aj. Lewis Hankin
ตรวจสอบผลคะแนน  คลิก

หมายเหตุ 

1. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้ 

(1 หลักสูตร อบรม 4 ครั้ง ถ้าขาดเกิน 1 ครั้งจะไม่ได้รับคะแนน)

2. หลักสูตรอบรม 1 หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 20 คะแนน / หลักสูตร

3. คะแนนในการอบรมครั้งนี้จะถูกบันทึกลงระบบสารสนเทศในเดือนตุลาคม 2562>> ปิดหน้าต่างนี้ <<