โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ (แผนงาน) และแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน

ผ่านระบบ TIRAs เพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)
attach แฟ้มประกอบข่าว : new.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<