โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ (แผนงาน)

และแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน ผ่านระบบ TIRAs เพื่อของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564
attach แฟ้มประกอบข่าว : new.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<