รายชื่อนักศึกษารหัส 56 - 59 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 1/2562 จำนวน 14 หลักสูตร

รายชื่อนักศึกษารหัส 56 - 59 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 1/2562 จำนวน 14 หลักสูตร
ประกาศ รายชื่อนักศึกษารหัส 56 - 59 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 1/2562 จำนวน 14 หลักสูตร 

1. หลักสูตร TOEFL (ITP) Preparation Course 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์รณกร   ธรรมจิตต์ 
อบรมวันพุธ : 4, 11, 18, 25 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น. 
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

2. หลักสูตร Redesigned TOEIC Preparation Course
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์รณกร   ธรรมจิตต์ 
อบรมวันพุธ :  4, 11, 18, 25 ก.ย.62 เวลา 12.30 - 15.30 น
ห้องอบรม :  LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

3. หลักสูตร Listening English 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พิมพ์นิพร  สดคมขำ 
อบรมวันพุธ  : 4, 11, 18, 25 ก.ย.62 เวลา 12.30 - 15.30 น
ห้องอบรม :  Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

4. หลักสูตร Reading 1 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์กฤติยา  คงแท่น
อบรมวันพฤหัส :  5, 12, 19, 26 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น. 
ห้องอบรม: LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

5. หลักสูตร  Grammar 1
อบรมวันพุธ 4, 11, 18, 25 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น. 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์อุบลรัตน์   ตรีพงษ์พันธุ์
ห้องอบรม :  3/2 อาคาร สิริวรปัญญา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

6. หลักสูตร English and Creativity 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข 
อบรมวันจันทร์ :  2, 9, 16, 23 ก.ย.62 เวลา 12.30 - 15.30 น
ห้องอบรม :  LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

7. หลักสูตร Error identification in English examination 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ปฐมารัตน์  ผลิเจริญสุข 
อบรมวันพุธ : 4, 11, 18, 25 ก.ย.62 เวลา 12.30 - 15.30 น.
ห้องอบรม LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

8. หลักสูตร Speech for Various Purposes 
อาจารย์ผู้สอน :  Aj.Norberto Bondoc 
อบรมวันพฤหัสบดี : 5, 12, 19, 26 ก.ย.62  เวลา 08.30 - 11.30 น 
ห้องอบรม :  3/2 อาคาร สิริวรปัญญา 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

9. หลักสูตร English through music and movies
อาจารย์ผู้สอน :  Aj.Tran Thi Xoan
อบรมวันพฤหัสบดี  : 5, 12, 19, 26 ก.ย.62 เวลา 12.30 - 15.30 น. 
ห้องอบรม  :  3/2 อาคาร สิริวรปัญญา 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

10. หลักสูตร IELTS Reading skills
อาจารย์ผู้สอน :  Aj.Intan Sunarmi
อบรมวันจันทร์  : 2, 9, 16, 23 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น
ห้องอบรม : 3/2 อาคาร สิริวรปัญญา 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

11. หลักสูตร Learning English Through Fun Activities 1 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์บูลยา  สอดศรี 
อบรมวันอังคาร : 3, 10, 17, 24 ก.ย.62 เวลา 08.30 11.30 น.
ห้องอบรม : 3/2 อาคาร สิริวรปัญญา 

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

12. หลักสูตร English for MC 
อาจารย์ผู้สอน : Aj. Anjas Asmara
อบรมวันพุธที่  : 4, 11, 18, 25 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น. 
ห้องอบรม :  3/3 อาคาร สิริวรปัญญา 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

13. หลักสูตร Resume Building short course 
อาจารย์ผู้สอน : Aj. Paul Alvin Gonzales Dimayuga 
อบรมวันพฤหัสบดี : 5, 12, 19, 26 ก.ย.62 เวลา 08.30 - 11.30 น.
ห้องอบรม : Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

14. หลักสูตร English for basic paragraph writing
อาจารย์ผู้สอน :  Aj. Sopheak Sek
อบรมวันจันทร์ : 2, 9, 16, 23 ก.ย.62 เวลา12.30 - 15.30 น.
ห้องอบรม : 3/2 อาคาร สิริวรปัญญา 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว

ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้ (1 หลักสูตร อบรม 4 ครั้ง ถ้าขาดเกิน 1 ครั้งจะไม่ได้รับคะแนนในครั้งนี้)

5. หลักสูตรอบรม 1 หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 20 คะแนน / หลักสูตร

6. คะแนนในการอบรมครั้งนี้จะถูกบันทึกลงระบบสารสนเทศในเดือนตุลาคม 2562


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<