ปฏิทินอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 60 - 62 ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 60 - 62 ภาคเรียนที่ 1/2562

ปฏิทินอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 60 - 62  ภาคเรียนที่ 1/2562

เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้ (1 หลักสูตร อบรม 4 ครั้ง ถ้าขาดเกิน 1 ครั้งจะไม่ได้รับคะแนนในครั้งนี้)

5. หลักสูตรอบรม 1 หลักสูตรๆ ละ 12 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 20 คะแนน / หลักสูตร

6. คะแนนในการอบรมครั้งนี้จะถูกบันทึกลงระบบสารสนเทศในเดือนตุลาคม 2562
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<