การเสนอคำของบประมาณ กองทุน ววน. (สกสว.) ประจำปี 2564 (แบบฟอร์ม และรายละเอียดต่างๆ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา


คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทำแผนงาน-TIRAs (14-08-2562)


ที่มา: https://drive.google.com/drive/folders/1NA52gh3bVk-AHUeg2RdOOfApGOTLnDcw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารอื่นๆ

ร่างยุทธศาสตร์อววน 4 platforms_OKR_ 5_สิงหาคม_ 2562

กรอบวิจัย 17 สาขา

แผนปฏิรูปและแผนด้านอื่นๆ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<