มรน. จัดให้มีออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

จากผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
attach แฟ้มประกอบข่าว : new.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<