วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา
01-ประกาศสำนักงานรับข้อเสนอการวิจัย 62 15 มิ.ย.61.pdf
02-หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
03-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ช).docx
04-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ค).docx
05-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 2ค).doc
07-หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ คอบช. 3) (ถ้ามี).doc
08-หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) (ถ้ามี).doc
09-แบบหนังสือนำส่ง.doc
10-รายละเอียดในการจัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย 62.pdf
11-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
12-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
13-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
14-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
15-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
16-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
19-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
ที่มา : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<