ประกาศรายชื่อนักศึกษาครุศาสตร์ผู้มีสิทธิ์รับทุนสอบ TOEFL.ITP รอบวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อนักศึกษาครุศาสตร์ผู้มีสิทธิ์รับทุนสอบ TOEFL.ITP รอบวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ประกาศรายชื่อนักศึกษาครุศาสตร์ผู้มีสิทธิ์รับทุนสอบ TOEFL.ITP รอบวันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม 2562

(สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21)   

สถานที่สอบ : ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 11.30 น. คลิกที่นี่ 
รอบที่ 2 เวลา 12.30 - 15.30 น. คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ : 
1. ให้นักศึกษาเตรียมปากกาและดินสอ 2B มาใช้ในการทําแบบทดสอบ
2. ให้นักศึกษานั่งตามลําดับที่นั่งตามประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งปิดโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อย
3. ให้นักศึกษามาก่อนเวลาทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
4. ให้นักศึกษาเตรียมบัตรนักศึกษา/ บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล>> ปิดหน้าต่างนี้ <<