รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 

เดือนมิถุนายน 2562  คลิก 
*** หมายเหตุ สถาบันภาษาจะดำเนินการส่งผลการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้วยการทดสอบ
ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนประจำทุกเดือน *** 


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<