รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนธันวาคม 2562

รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 

เดือนมิถุนายน 2562    คลิก 

เดือนกรกฎาคม 2562  คลิก

เดือนสิงหาคม 2562   คลิก

เดือนกันยายน 2562   คลิก

เดือนตุลาคม 2562     คลิก 

เดือนพฤศจิกายน 2562  คลิก 

เดือนธันวาคม 2562 คลิก*** หมายเหตุ สถาบันภาษาจะดำเนินการส่งผลการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้วยการทดสอบ
ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนประจำทุกเดือน *** 


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<