รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนกรกฏาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนกรกฏาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59 
เดือนกรกฏาคม 2562

วันที่                 : 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่อบรม   :  ห้อง LI-5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 
วิทยากรโดย   :  อาจารยพัทรียา สุขประเสริฐ
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

วันที่                 :  9 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.  
สถานที่อบรม    : ห้อง LI-5 ชั้น 4  อาคารศูนยภาษาฯ
วิทยากรโดย     :  อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก>> ปิดหน้าต่างนี้ <<