รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนมิถุนายน 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 59 เดือนมิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 59 
เดือนมิถุนายน 2562

กลุ่มที่ 1
วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่อบรม   :  ห้อง LI-5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 
วิทยากรโดย   :  อาจารยพัทรียา สุขประเสริฐ
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

กลุ่มที่ 2
วันที่                 : 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.  
สถานที่อบรม    : ห้อง LI-5 ชั้น 4  อาคารศูนยภาษาฯ
วิทยากรโดย     :  อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<