ผลคะแนนนักศึกษารหัส 60 - 61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ปีการศึกษา 3 - 2561

ผลคะแนนนักศึกษารหัส 60 - 61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ปีการศึกษา 3 - 2561

โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษา 3/2561 (รหัส 60-61)

ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

1. หลักสูตร TOEIC  Listening 
วิทยากร  อาจารย์ ปภังกร กิจทวี 
ผลคะแนน   คลิก

2. หลักสูตร Presentation 2 
วิทยากร อาจารย์สุรชัย อยู่สุข 
ผลคะแนน   คลิก

3. หลักสูตร Error Identification Course (Basic)
วิทยากร อาจารย์ปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข 
ผลคะแนน   คลิก
4. หลักสูตร  English for Reading 2 
วิทยากร อาจารย์กฤติยา คงแท่น 
ผลคะแนน   คลิก

5. หลักสูตร: Pronunciation 2 
วิทยากร อาจารย์พศิกา ธารณธรรม 
ผลคะแนน   คลิก

6. หลักสูตร The Vantage Placement Test for NPRU Preparation Course 
วิทยากร อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์
ผลคะแนน    คลิก

7 หลักสูตร  Grammar for Test 2 
วิทยากร อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 
ผลคะแนน   คลิก

8. หลักสูตร Listening for Testing 2 
วิทยากร อาจารย์พิมพ์นิพร สดคมขำ
ผลคะแนน   คลิก 

เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้

5. อบรมครบ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน

หมายเหตุ

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมิถุนายน 2562


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<