ผลคะแนนนักศึกษารหัส 56 - 59 โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ปีการศึกษา 3 - 2561

ผลคะแนนนักศึกษารหัส 56 - 59 โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ปีการศึกษา 3 - 2561

ประกาศ ผลคะแนนนักศึกษารหัส 56 - 59 โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ปีการศึกษา 3 - 2561

อบรมระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม

1.  หลักสูตร Pronunciation 1 
วิทยากรอาจารย์ พศิกา      ธารณธรรม
ผลคะแนน  คลิก 
2.  หลักสูตร Listening for Testing 1
วิทยากร อาจารย์พิมพ์นิพร    สดคมขำ
ผลคะแนน  คลิก
3. หลักสูตร Creativity and English
วิทยากร อาจารย์ปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข
ผลคะแนน  คลิก
4. หลักสูตร Presentation 1
วิทยากร อาจารย์สุรชัย อยู่สุข
ผลคะแนน  คลิก
5. หลักสูตร TOEIC Grammar
วิทยากร อาจารย์ปภังกร        กิจทวี
ผลคะแนน  คลิก
6.  หลักสูตร TOEFL (ITP) for NPRU Preparation Course  
วิทยากร อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์
ผลคะแนน  คลิก
7.  หลักสูตร English for Reading 1
วิทยากร  อาจารย์กฤติยา      คงแท่น
ผลคะแนน  คลิก
8. หลักสูตร Grammar for Test 1
วิทยากร อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์
ผลคะแนน  คลิก
9. หลักสูตร How to Use Google Translation Effectively
วิทยากร อาจารย์ขนิษฐา        ไทยเจริญ
ผลคะแนน  คลิก

เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้

5. อบรมครบ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน

หมายเหตุ

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมิถุนายน 2562
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<