ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 60 - 61 ปีการศึกษา 3/2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 60 - 61 ปีการศึกษา 3/2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 60 - 61 ปีการศึกษา 3/2561 

1.หลักสูตร: TOEIC Listening อาจารย์ปภังกร กิจทวี วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

2.หลักสูตร: Presentation 2 อาจารย์สุรชัย อยู่สุข วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

3.หลักสูตร: Error Identification Course (Basic)อาจารย์ปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข วันที่ 17 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

4.หลักสูตร: English for Reading 2 อาจารย์กฤติยา คงแท่น วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

5.หลักสูตร: Pronunciation 2 อาจารย์พศิกา ธารณธรรม วันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

6.หลักสูตร: The Vantage Placement Test for NPRU Preparation Course อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์ วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

7.หลักสูตร: Grammar for Test 2 อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

8 .หลักสูตร: Listening for Testing 2 อาจารย์พิมพ์นิพร สดคมขำ วันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้

5. อบรมครบ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน

หมายเหตุ

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมิถุนายน 2562
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<