ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 56-59 ปีการศึกษา 3/2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 56-59 ปีการศึกษา 3/2561

ระกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักศึกษารหัส 56-59 ปีการศึกษา 3/2561

1. หลักสูตร: Pronunciation 1 อาจารย์พศิกา ธารณธรรม วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

2. หลักสูตร: Listening for testing 1 อาจารย์พิมพ์นิพร ซอนสุข วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

3. หลักสูตร: Creativity and English อาจารย์ปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

4. หลักสูตร: TOEIC Grammar อาจารย์ปภังกร กิจทวี วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

5. หลักสูตร: Presentation 1 อาจารย์สุรชัย อยู่สุข วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

6. หลักสูตร: English for Reading 1 อาจารย์กฤติยา คงแท่น วันที่ 17 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

7. หลักสูตร: How to Use Google Translation Effectively อาจารย์ขนิษฐา ไทยเจริญ วันที่ 17 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

8. หลักสูตร: TOEFL (ITP) for NPRU Preparation Course อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์ วันที่ 17 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI506 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

9. หลักสูตร: Grammar for Test 1 อาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ วันที่ 17 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องอบรม LI3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้

5. อบรมครบ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน

หมายเหตุ

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมิถุนายน 2562>> ปิดหน้าต่างนี้ <<