ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ ณ Hanoi University ประเทศเวียดนาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ ณ Hanoi University ประเทศเวียดนาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ

ทุนที่ 1 : ศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาภาษาอาเซียน ณ Hanoi University ประเทศเวียดนาม  คลิก 

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้เข้าอบรมในวันเวลาและสถานที่ ตามรายละเอียดที่ระบุ


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<