รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 58 (กันยายน 2561 - มีนาคม 2562)

รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 58 (กันยายน 2561 - มีนาคม 2562)
รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส 58 รายเดือน (กันยายน 2561 - มีนาคม 2562)

เดือนกันยายน 2561 คลิก

เดือนพฤศจิกายน 2561 คลิก

เดือนธันวาคม 2561 คลิก 

เดือนมกราคม 2562 คลิก

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คลิก

เดือนมีนาคม 2562 คลิก 

*** หมายเหตุ สถาบันภาษาจะดำเนินการส่งผลการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้วยการทดสอบ
ในระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนประจำทุกเดือน *** 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<