เปิดรับสมัครขอรับทุนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL.ITP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 (ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 ทุน)

เปิดรับสมัครขอรับทุนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL.ITP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 (ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 ทุน)

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมให้ทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL.ITP

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 จำนวน 100 ทุน กำหนดทดสอบวันที่ 27 มีนาคม 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561

 

1. กำหนดวันสอบคัดเลือกด้วยชุดข้อสอบ NPRU-EPT ในวันที่ 23 มกราคม 2562

2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อที่ 1 ต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ TOEFL.ITP ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

3. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมครบถ้วนตามข้อ 2 จะมีสิทธิ์ได้รับทุนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL.ITP ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

 

ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครต้องดำเนินการสมัครทั้ง 2 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1

รายละเอียดเอกสารและหลักฐานการสมัคร

(1) แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (โดยเป็นรูปสีถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)

(2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5จำนวน 1 ฉบับ

(3) สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ยังไม่หมดอายุ  จำนวน 1 ฉบับ

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ

(เอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง)

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลในระบบ Google Formคลิก ให้ครบถ้วน พร้อมยืนยันการส่ง (นักศึกษา 1 คนสามารถยืนยันการส่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

 

**นักศึกษาที่ดำเนินการสมัครในข้อ 1 และ 2 ครบถ้วนทั้ง 2 ข้อเท่านั้น จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น และเป็นผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับทุนในการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL.ITP**

**นักศึกษาที่ได้รับทุนในการสอบ TOEFL.ITP ไปแล้วจะไม่สามารถได้รับทุนในการสอบอีก**
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<