แบบฟอร์ม Full Proposal การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. แผนบูรณาการฯไม่เกิน 15 หน้า โครงการ/ชุดโครงการ ไม่เกิน 30 หน้า สรุปโครงการย่อย ไม่เกิน 2 หน้า
4. จัดทำหน้าปกแยกตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตามเอกสารแนบ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 จัดทำหน้าปกสีชมพู
เป้าหมายที่ 2 จัดทำหน้าปกสีเขียว
เป้าหมายที่ 3 จัดทำหน้าปกสีฟ้า
เป้าหมายที่ 4 จัดทำหน้าปกสีเหลือง

5. ระบบ NRMS เริ่มให้กรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.2561 จนถึงวันที่ 9 พ.ย. 2561 เท่านั้น

6. ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ส่งเอกสารแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมที่พิมพ์จากระบบ NRMS เท่านั้น จำนวน 6 ชุด ภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ที่คุณศิรินทรา ปรางเปรมปรี เท่านั้น

Download แบบฟอร์มดังนี้

1แบบเสนอแผนบูรณาการ เป้าหมาย 1 - 3
3แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)
4แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 (29/10/2561)
5แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
6มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)

Download คู่มือแบบฟอร์ม ดังนี้ (Update 19/10/2561)

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<