แบบฟอร์ม Concept Proposal การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (update)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
  1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายที่ ๑ และ ๒ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอ
เชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่ www.nrms.go.th
  ๒. ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ ๑ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๓. จัดทำหนังสือนำส่งการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.) ส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2).docx (update 11/09/2561)
แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2).docx (update 11/09/2561)
ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf
กรอบแนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**** คู่มือเอกสารแนบสรุปรายโครงการประกอบแผนงาน
**** คู่มือแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

ที่มา : https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2174

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<