รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภาฯได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านนายกสภาฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<