ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<