Find ค้นหา
03-12-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
03-12-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03-12-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามาถรทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
29-11-2564 : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
29-11-2564 : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
24-11-2564 : บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
24-11-2564 : บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
24-11-2564 : บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
22-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
18-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
15-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
10-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 3 อัตรา
08-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
04-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
01-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
28-10-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ จำนวน 2 อัตรา
27-10-2564 : บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
26-10-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
25-10-2564 : บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
20-10-2564 : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
19-10-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 46 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า