Find ค้นหา
01-10-2564 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
01-10-2564 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
02-09-2564 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
02-09-2564 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
01-09-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
30-08-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13-08-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1/2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
02-08-2564 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 2/2564 เรื่องไม่มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ด้วยมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนที่่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
16-07-2564 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
09-07-2564 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่ 1/2564 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำที่ว่าง)
02-07-2564 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16-06-2564 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
16-06-2564 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
11-06-2564 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
11-06-2564 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 1/2564 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
09-06-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28-05-2564 : ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
10-05-2564 : ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2564
07-05-2564 : คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
07-05-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
06-05-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
06-05-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
03-05-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
03-05-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
03-05-2564 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 10 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า