Find ค้นหา
16-03-2566 : ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2566
16-03-2566 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 5/2566 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งกรรมการประเภทข้าราชการ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)
16-03-2566 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 4/2566 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
16-03-2566 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 3/2566 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งกรรมการประเภทข้าราชการ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)
16-03-2566 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 2/2566 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งกรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
16-03-2566 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ 1/2566 เรื่องการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
26-01-2566 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
26-01-2566 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยฯ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
06-01-2566 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 2/2566 เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
04-01-2566 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2566 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
23-12-2565 : ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
19-12-2565 : ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
16-12-2565 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16-12-2565 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 1/2565 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
09-12-2565 : ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2565
29-11-2565 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28-10-2565 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
28-10-2565 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
28-10-2565 : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ 1/2565 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
27-10-2565 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
22-08-2565 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 3/2565 เรื่องรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
18-08-2565 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 2/2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
04-08-2565 : ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
22-07-2565 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 1/2565 เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
20-06-2565 : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 12 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า