Find ค้นหา
03-12-2564 : มรน. จัดกิจกรรมราชภัฏนครปฐมรวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน”
02-12-2564 : มรน. ต้อนรับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา (สว.)
02-12-2564 : ชมรมบุคลากร มรน. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
02-12-2564 : มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2564 และการประชุมผ่านระบบออนไลน์
02-12-2564 : คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมอากาศยานไร้คนขับสำหรับเพื่อการเกษตร
01-12-2564 : ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite และรูปแบบ online เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
01-12-2564 : มรน. ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
30-11-2564 : มรน. เตรียมเปิดภาคเรียน จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากร กลุ่มที่ 2
30-11-2564 : มรน. เตรียมเปิดภาคเรียน จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากร กลุ่มที่ 1
30-11-2564 : มรน. จัดอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK แบบด้วยตนเองให้กับตัวแทนบุคลากร
28-11-2564 : ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ รพ.นครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่พี่น้องชาวนครปฐม ครั้งที่ 53
26-11-2564 : ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่15)
26-11-2564 : มรน. ต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาฯ
26-11-2564 : สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Streaming Click2Win ส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจสารสนเทศ รูปแบบออนไลน์
24-11-2564 : มรน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
23-11-2564 : ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ รพ.นครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่พี่น้องชาวนครปฐม ครั้งที่ 52
22-11-2564 : มรน. รับการตรวจรับรองการตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม
22-11-2564 : มรน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR)
22-11-2564 : มรน. นำนักศึกษาวิศวกรสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ดำเนินกิจกรรมทำกระทงโคมจีน ณ ชุมชมวัฒนธรรมบางหลวง ร.ศ.122
21-11-2564 : ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร น้ำสรงและเครื่องสักการะ ถวายแด่พระครูปราการลักษาภิบาล เจ้าอาวาสใหม่ปิ่นเกลียว
21-11-2564 : มรน. ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
19-11-2564 : อธิการบดี มรน. ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร และหัวหน้างาน
18-11-2564 : มรน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
17-11-2564 : ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ รพ.นครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่พี่น้องชาวนครปฐม ครั้งที่ 51
16-11-2564 : ม.ราชภัฏนครปฐม “ส่งกำลังใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ลงพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพ จำนวน 245 ชุด
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 149 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า