Find ค้นหา
17-05-2567 : มรน. จัดอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
17-05-2567 : มรน. จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
17-05-2567 : สาขาวิชานาฏศิลป์ฯ จัดอบรมทำศิราภรณ์เครื่องประดับทางศิลปะการแสดง ประจำปี 2567
16-05-2567 : ต้อนรับ ม.ขอนแก่น
16-05-2567 : นศ. พยาบาลศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์
15-05-2567 : สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง จัดอบรมปรับพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ให้แก่นักศึกษา
14-05-2567 : มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567
14-05-2567 : สถาบันภาษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกวิชาชีพของนักศึกษาจีน
14-05-2567 : รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม
13-05-2567 : สนอ. จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY
13-05-2567 : มรน. จัดประชุม Morning Talk ครั้งที่ 5/2567
13-05-2567 : มรน. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6/2567
13-05-2567 : มรน. ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”
13-05-2567 : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
13-05-2567 : UBI มรน. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
13-05-2567 : ประกาศ ประมูลการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการบริการรับ-ส่งพัสดุ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ครั้งที่ 2)
09-05-2567 : มรน. จัดเสวนาวิชาการและนิทรรศการ “ทวารวดีมีชีวิตที่นครปฐม”
09-05-2567 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เม.ย. 67 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 13 พ.ค. 67 เป็นต้นไป)
09-05-2567 : มรน. จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ให้กับบุคลากร
09-05-2567 : มรน. ประชุมแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับ Guangzhou Electromechanical Technician College (GETC), China
08-05-2567 : สถาบันภาษา ส่งตัวนักศึกษาจีนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม
08-05-2567 : 28 นักศึกษาทุนสถาบันภาษา อบรมภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเวียดนาม
08-05-2567 : รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ภาค ปกติ (ครั้งที่1)
03-05-2567 : สมาคมศิษย์เก่า มรน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมศิษย์เก่า มรร.
02-05-2567 : สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิต โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.สมุทรสาคร และ จ.นครปฐม
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 186 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า