Find ค้นหา
23-08-2562 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
23-08-2562 : คณะวิทยาการจัดการ รับมอบ SET e-Learning ชุด START UP Fundraising
23-08-2562 : คณะวิทยาการจัดการ MOU บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
23-08-2562 : มรน. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562
22-08-2562 : การประกวดการแข่งขันกระบี่กระบองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ ร.10
20-08-2562 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ส.ค. 62 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 9 ก.ย. 62 เป็นต้นไป)
20-08-2562 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
19-08-2562 : คณะครุศาสตร์จัด Moon & Star Natural Style of EDU 2019
19-08-2562 : คณะพยาบาลศาสตร์จัด Moon & Star Nursing Volunteer NPRU
19-08-2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำปี 2563 ระยะที่ 2, 3, 4
19-08-2562 : อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประจำปี 2563 ระยะที่ 2, 3, 4
18-08-2562 : การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
18-08-2562 : มรน. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561
18-08-2562 : มรน. จัดประชุมโครงการยกร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
18-08-2562 : นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 DIGIFAM AWARDS
16-08-2562 : มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
14-08-2562 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ (ครั้งที่ 1)
14-08-2562 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ประจำเดือน สิงหาคม
13-08-2562 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.พป (ครั้งที่ 1)
11-08-2562 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2562
09-08-2562 : มรน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
09-08-2562 : มรน. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
08-08-2562 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
08-08-2562 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายแม่แห่งแผ่นดิน
08-08-2562 : โครงการ “รักแม่ เทิดทูนแม่”
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 119 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า