Find ค้นหา
06-12-2565 : มรน. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
06-12-2565 : มรน. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565
06-12-2565 : มรน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมเซรามิกอเมริกัน ประจำประเทศไทย
06-12-2565 : คณะวิทยาศาสตร์ มรน. ร่วมกับ ACerS-Thailand จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
02-12-2565 : ม.ราชภัฏนครปฐม รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน"
02-12-2565 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 17 พ.ย. 65 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป)
01-12-2565 : ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มรน. จัดโครงการ “บอกรักพ่อ”
29-11-2565 : สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
28-11-2565 : สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรม เทคนิคการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์
28-11-2565 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาได้เป็นพนักงานตำแหน่ง คนงาน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25-11-2565 : มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2565 และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
23-11-2565 : หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรตามรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA (รุ่นที่2)
22-11-2565 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน
21-11-2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงาน ตำแหน่ง คนงาน สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21-11-2565 : มรน. ประชุม Morning Talk ครั้งที่ 4/2565
21-11-2565 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
18-11-2565 : สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “กฎหมายกับห้องสมุดในยุคดิจิทัล”
18-11-2565 : มรน. จัดปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
17-11-2565 : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนา "How to เส้นทางสู่การเป็น Content Creator"
17-11-2565 : ยินดีกับนักศึกษา มรน. รับรางวัลการประกวดในโครงการ U•Store Artwall Contest
17-11-2565 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 ต.ค. 65 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)
15-11-2565 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จัดสัมมนา “บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา”
11-11-2565 : คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0
10-11-2565 : มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565
09-11-2565 : จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม NPRU News ISSUE 10
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 159 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า