Find ค้นหา
19-09-2566 : บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) โครงการ Library KM Day ครั้งที่ 5/2566 ในหัวข้อ “กระบวนการจำหน่ายออก (Weeding) และการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุด
12-09-2566 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2566
27-07-2566 : การประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวของปี 2566
25-07-2566 : สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา
24-07-2566 : บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น” ในรูปแบบออนไลน์
13-07-2566 : การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566
13-07-2566 : บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารจัดการความรู้เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนและนวัตกรรม (Knowledge Management to Sustainable Achievement and Innovation)
03-05-2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560
21-04-2560 : บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
20-04-2560 : การประชุมคณะเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
01-03-2560 : บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2560
17-02-2560 : บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 32
02-02-2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560
29-01-2560 : บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
23-01-2560 : การประชุมคณะเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
16-01-2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560
11-12-2559 : บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx
01-11-2559 : สำนักวิทยบริการฯ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559
29-07-2559 : สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ มอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่น ประจำปี 2559 ให้กับนายศิวฤกษ์ สุขช้อย
15-07-2559 : สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Institutional Repository System for Smart Library
15-07-2559 : บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุม Wunca 33
30-06-2559 : สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมวางแผนจัดทำโครงการค่ายทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
18-05-2559 : สำนักวิทยบริการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ
07-05-2559 : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการรับฟัง Digitization for Library
30-04-2559 : บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า