Find ค้นหา
17-07-2560 : โครงการบันทึกบทสวดมนต์ เป็นโน้ตสากล
05-05-2560 : ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
05-04-2560 : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย R to R ในงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
18-03-2560 : ประกาศฯ ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมฯ Thailand 4.0 ปี 2560
27-02-2560 : ประกาศราคากลางโครงการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยส้มโอ ประจำปี ๒๕๕๙
18-01-2560 : ประกาศราคากลางโครงการวิจัย (Super Clusters) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
16-01-2560 : ประกาศราคากลางโครงการวิจัยที่ผ่านการสนับสนุนจาก วช. งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน Publication Clinic สำหรับสาขาสังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์การวิจัยสู่ความเป็นเลิศสำหรับหน่วยวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน บวก ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
19-12-2559 : คู่มือปฐมนิเทศ+เอกสารประชุม+รายงานวิจัย_บันทึก+ราคากลาง+ฏีกาล้างหนี้ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560
19-12-2559 : ภาพบรรยายกาศโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560
19-12-2559 : ภาพบรรยายกาศโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
09-11-2559 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยสถาบันบูรณาการงานวิจัยกับงานประจำ R to R ปีงบประมาณ 2560
09-11-2559 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ ปีงบประมาณ 2560
09-11-2559 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 - 6 (Proceeding NPRU 5 - 6 Full Paper) (เพิ่มเติม)
11-10-2559 : เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 New!!!!
20-09-2559 : กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้
05-09-2559 : คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
31-08-2559 : ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
04-08-2559 : ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มใหม่ ขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน วช.2561 (ว1ด และ ว1ช)
22-06-2559 : ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัครอาจารย์เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ฯ ประจำปี 2559
06-06-2559 : แบบฟอร์ม ConceptPaper สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน วช.2561
   
First Previous  หน้า 2 จากทั้งหมด 7 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า