Find ค้นหา
22-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
18-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
15-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
10-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 3 อัตรา
08-11-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
04-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
01-11-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
28-10-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ จำนวน 2 อัตรา
27-10-2564 : บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
26-10-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
25-10-2564 : บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
20-10-2564 : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
19-10-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19-10-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
18-10-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
14-10-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
11-10-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08-10-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
06-10-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
22-09-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ จำนวน 3 อัตรา
17-09-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
02-09-2564 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 22 อัตรา
   
First Previous  หน้า 2 จากทั้งหมด 47 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า