Find ค้นหา
07-01-2566 : มรน. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
06-01-2566 : การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
06-01-2566 : “EXเป็ด Expert” นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบนิเทศศิลป์นิพนธ์ ครั้งที่ 28
05-01-2566 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 ธ.ค. 65 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 9 ม.ค. 66 เป็นต้นไป)
29-12-2565 : ชมรมบุคลากร มรน. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 แก่สมาชิกฯ
26-12-2565 : NPRU Startup Idea Camp
24-12-2565 : พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 “ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์”
23-12-2565 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
23-12-2565 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ
23-12-2565 : มรน. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”
23-12-2565 : นครปฐมคว้าดาว เพชรบุรีคว้าเดือน ในการประกวด ดาวเดือน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 “ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์”
22-12-2565 : พิธีเปิดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43
21-12-2565 : มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2565 และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
21-12-2565 : มรน. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 “ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์”
20-12-2565 : พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 “ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์”
20-12-2565 : มรน. จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
19-12-2565 : มรน. เลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ
19-12-2565 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาค กศ.พป. (ครั้งที่ 1)
17-12-2565 : ผู้บริหาร มรน. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
16-12-2565 : ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม ดนตรีในสวน
16-12-2565 : มรน. จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16-12-2565 : อธิการบดี มรน. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
15-12-2565 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน ธันวาคม
15-12-2565 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566)
11-12-2565 : มรน. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 “เฟื่องฟ้าเกมส์” แบบพิเศษ One Day Trip
   
First Previous  หน้า 2 จากทั้งหมด 161 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า