Find ค้นหา
25-03-2562 : แนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
22-11-2561 : ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ประจำปี 2561(pdf)
22-11-2561 : รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ประจำปี 2561
22-11-2561 : ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ประจำปี 2561
04-09-2561 : ตัวอย่างสรุป โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ
27-06-2561 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล (26 มิ.ย.2561)
27-06-2561 : เอกสารบรรยาย เรื่อง บัณฑิตนักปฏิบัติและยุทธศาสตร์ด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ โดย ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร (25มิ.ย.2561)
22-06-2561 : แผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ พ.ศ. 2562-2566 กรณีตัวอย่าง วิทยาการข้อมูล (pdf) (ใช้อันนี้)
22-06-2561 : แผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ พ.ศ. 2562-2566 กรณีตัวอย่าง วิทยาการข้อมูล (word) (ใช้อันนี้)
13-06-2561 : แผนภูมิกางปลา การดำเนินงานบัณฑิตนักปฏิบัติ
13-06-2561 : ข้อเสนอแนะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ
13-06-2561 : แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครงการ
13-06-2561 : กรอบแผนการดำเนินการบัณฑิตนักปฏิบัติ
13-06-2561 : กรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   
 
ไปยังหน้า