Find ค้นหา
13-12-2561 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 21 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล สิ้นภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)
07-11-2561 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 21 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล สิ้นภาคเรียนที่ 1/2561
03-08-2561 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ รุ่น 61 (เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561)
12-07-2561 : ประกาศ!! หมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 21 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพฯ กรณี มี GPAX ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคเรียนที่ 1/2561
08-07-2561 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 22 (เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561)
22-06-2561 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 58-59 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล สิ้นภาคเรียนที่ 2/2560
14-01-2561 : ประกาศ! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 58-59 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี มี GPAX ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคเรียนที่ 2/2560
03-11-2560 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา กศ.พป รุ่น20 พ้นสภาพว่าด้วยการประเมินผล
30-10-2560 : ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56-57 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (ครั้งที่ 4)
30-10-2560 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560
30-10-2560 : ประกาศ!! หมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 20 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2560
30-10-2560 : ด่วน!! ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57-58 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล
30-10-2560 : แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษาของนักศึกษา กศ.พป.เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560
30-10-2560 : ประกาศ!! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 57-58 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2559
   
 
ไปยังหน้า