Find ค้นหา
02-08-2565 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่2)
19-04-2565 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. (ฉบับที่ 17)
11-03-2565 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. (ฉบับที่ 16)
04-03-2565 : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
26-08-2564 : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ร้อยละ50)
07-07-2564 : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ร้อยละ10)
09-06-2564 : ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.พป. (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564
26-04-2563 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พป. (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563
15-01-2563 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา กศ.พป(ฉบับที่10) พ.ศ.2563
16-05-2561 : ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
16-05-2561 : ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561
04-01-2561 : ประกาศ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. พ.ศ. 2556
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
24-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. พ.ศ. 2555
20-10-2560 : การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558
   
 
ไปยังหน้า