Find ค้นหา
15-10-2561 : แบบฟอร์ม Full Proposal การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
03-09-2561 : กรอบแนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
31-08-2561 : แบบฟอร์ม Concept Proposal การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (update)
31-08-2561 : การยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563
15-06-2561 : แบบสำรวจกลุ่มวิจัย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18-05-2561 : ประกาศราคากลาง โครงการวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบด้านวัสดุแก้วเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ
22-04-2561 : ประกาศฯ และคู่มือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 2561
25-01-2561 : Powerpoint และขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัยตาม พรบ.2560 วันที่ 18 ม.ค.2561
22-01-2561 : แนวทางการทบทวน สถานะและศักยภาพเพื่อวิเคราะห์ระบบ การจัดการของชุมชนท้องถิ่น
04-12-2560 : คู่มือปฐมนิเทศ+เอกสารประชุม+รายงานวิจัย_บันทึก+ราคากลาง+ฏีกาล้างหนี้ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561
27-09-2560 : Powerpoint ชี้แจงแนวทางการทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อส่งขอทุนงบประมาณแผ่นดิน (บูรณาการวิจัย) ประจำปี 2562
19-09-2560 : ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มใหม่ ขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน วช.2562 (บูรณาการวิจัย)
11-09-2560 : สรุปกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อขอทุนฯ ด้านเศรษฐกิจ/สังคมและงบประมาณวิจัยแบบปกติ 2562
04-09-2560 : ร่าง แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2562
17-07-2560 : โครงการบันทึกบทสวดมนต์ เป็นโน้ตสากล
05-05-2560 : ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
05-04-2560 : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย R to R ในงานประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
18-03-2560 : ประกาศฯ ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมฯ Thailand 4.0 ปี 2560
27-02-2560 : ประกาศราคากลางโครงการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยส้มโอ ประจำปี ๒๕๕๙
18-01-2560 : ประกาศราคากลางโครงการวิจัย (Super Clusters) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
16-01-2560 : ประกาศราคากลางโครงการวิจัยที่ผ่านการสนับสนุนจาก วช. งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน Publication Clinic สำหรับสาขาสังคมศาสตร์ และครุศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนครุภัณฑ์การวิจัยสู่ความเป็นเลิศสำหรับหน่วยวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
06-01-2560 : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 6 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า