Find ค้นหา
01-01-2561 : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (Portfolio 2)
09-12-2560 : ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio1)
03-12-2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (Portfolio1)
30-10-2560 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2561
30-10-2560 : การรับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)
30-10-2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
30-10-2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
30-10-2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่2)
30-10-2560 : ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
   
 
ไปยังหน้า